Ochrona danych osobowych w OVH

Powstała w 1999 r., firma OVH jest dzisiaj jednym z głównych dostawców rozwiązań chmurowych na świecie obecnym w 19 krajach. Naszym priorytetem jest satysfakcja ponad miliona naszych klientów oraz bezpieczeństwo ich danych osobowych.

Wybór OVH jako firmy hostującej dane wiąże się dla klienta z decyzją o powierzeniu wrażliwych informacji podmiotowi zewnętrznemu. Jesteśmy świadomi wyzwań, jakie się z tym wiążą, w szczególności w zakresie zgodności z regulacjami prawnymi. Dlatego też udostępniamy kompendium wiedzy dotyczące ochrony danych osobowych.

Regulacje prawne dotyczące ochrony danych osobowych

Istnieje kilka dokumentów regulujących kwestię ochrony danych osobowych stworzonych na szczeblu międzynarodowym, europejskim oraz lokalnym. Najważniejsze z nich to:

OVH zobowiązuje się stosować do postanowień wymienionych wyżej regulacji, w szczególności Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Dzięki zobowiązaniu firmy OVH jej klienci są w stanie spełnić wymagania prawne dotyczące ochrony danych. Wszystkim naszym klientom rekomendujemy dokładanie szczególnej staranności, aby w swoich działaniach zachowywały zgodność z obowiązującym prawem.

Należy wziąć pod uwagę również inne uregulowania prawne dotyczące niektórych danych osobowych o specyficznym charakterze. Obowiązkiem klienta jest zapoznanie się z regulacjami prawnymi dotyczącymi prowadzonej przez niego działalności oraz ich zastosowanie.

Kluczowym elementem umożliwiającym wypełnianie obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych jest wybór odpowiedniego dostawcy rozwiązań chmurowych.

Inspektor Ochrony Danych w OVH: specjalista czuwający nad wypełnianiem przepisów dotyczących ochrony danych

OVH podjęła decyzję o utworzeniu stanowiska Inspektora Ochrony Danych (ang. DPO - Data Protection Officer), którego zadania zostały określone w ustawodawstwie europejskim. Inspektor Ochrony Danych jest całkowicie niezależny w wypełnianiu swojej misji: jest gwarantem zgodności działań prowadzonych przez OVH w zakresie przetwarzania danych z obowiązującymi przepisami.

Florent Gastaud, Inspektor Ochrony Danych

Florent Gastaud, Inspektor Ochrony Danych w OVH, pełni swoją rolę w sposób całkowicie autonomiczny i z zachowaniem pełnej neutralności. Doradza pracownikom operacyjnym oraz kadrze kierowniczej OVH w kwestiach dotyczących wypełniania obowiązków oraz stosowania dobrych praktyk w zakresie ochrony danych osobowych. Prowadzi regularną edukację oraz szkolenia dla pracowników grupy, odpowiada na ich pytania dotyczące prywatności, wdraża zasady "privacy by design" oraz "privacy by defaut", w szczególności w przypadku nowych ofert dla klientów, ponadto jest odpowiedzialny za relacje z organami nadzorczymi.

Jest również osobą kontaktową dla wszystkich klientów, którzy chcą mieć gwarancję, że podejmują właściwe kroki w celu zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami, w tym RODO.