Ochrona danych osobowych w OVH

,

Powstała w 1999 r., firma OVH jest dzisiaj jednym z głównych dostawców rozwiązań chmurowych na świecie obecnym w 19 krajach. Naszym priorytetem jest satysfakcja ponad miliona naszych klientów oraz bezpieczeństwo ich danych osobowych.

,

Wybór OVH jako firmy hostującej dane wiąże się dla klienta z decyzją o powierzeniu wrażliwych informacji podmiotowi zewnętrznemu. Jesteśmy świadomi wyzwań, jakie się z tym wiążą, w szczególności w zakresie zgodności z regulacjami prawnymi. Dlatego też udostępniamy kompendium wiedzy dotyczące ochrony danych osobowych.

,

Regulacje prawne dotyczące ochrony danych osobowych

Istnieje kilka dokumentów regulujących kwestię ochrony danych osobowych stworzonych na szczeblu międzynarodowym, europejskim oraz lokalnym. Najważniejsze z nich to:

OVH zobowiązuje się stosować do postanowień wymienionych wyżej regulacji, w szczególności Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Dzięki zobowiązaniu firmy OVH jej klienci są również w stanie spełnić część wymagań prawnych dotyczących ochrony danych. Wszystkim naszym klientom rekomendujemy dokładanie szczególnej staranności, aby w swoich działaniach zachowywały zgodność z obowiązującym prawem. Należy wziąć pod uwagę również inne uregulowania prawne dotyczące niektórych danych osobowych o specyficznym charakterze. Są to na przykład dane medyczne, wojskowe, etc... Do klienta należy zidentyfikowanie odpowiednich przepisów regulujących jego działalność i spełnienie stosownych wymagań. Kluczowym elementem umożliwiającym wypełnianie obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych jest wybór odpowiedniego dostawcy rozwiązań chmurowych.

,

Data Protection Officer (DPO) w OVH: specjalista czuwający nad wypełnianiem przepisów dotyczących ochrony danych

Florent Gastaud - Data Protection Officer - OVH

OVH podjęła decyzję o utworzeniu stanowiska Data Protection Officer (DPO), którego zadania zostały określone w ustawodawstwie europejskim. Data Protection Officer jest całkowicie niezależny w wypełnianiu swojej misji: jest gwarantem zgodności działań prowadzonych przez OVH w zakresie przetwarzania danych z obowiązującymi przepisami.

Florent Gastaud Data Protection Officer

Florent Gastaud, Data Protection Officer, jest zaangażowany w tę misję i dysponuje zasobami niezbędnymi do pełnienia swojej roli nie dopuszczając do konfliktu interesów i zachowując pełną niezależność neutralności. Doradza pracownikom operacyjnym oraz kadrze kierowniczej OVH w kwestiach dotyczących wypełniania obowiązków oraz stosowania dobrych praktyk w zakresie ochrony danych osobowych. Prowadzi regularną edukację oraz szkolenia dla pracowników grupy, odpowiada na ich pytania dotyczące prywatności, wdraża zasady "privacy by design" oraz "privacy by defaut", w szczególności w przypadku nowych ofert dla klientów, ponadto jest odpowiedzialny za relacje z organami nadzorczymi. Jest również osobą kontaktową dla wszystkich klientów, którzy chcą mieć gwarancję, że podejmują właściwe kroki w celu zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami, w tym RODO.