Wniosek o dostęp do WHOIS

Katalog zawierający dane rejestracyjne właścicieli domen

Wniosek o dostęp do WHOIS

Wniosek o dostęp WHOIS, lub procedura RDDS (Registration Data Directory Services), pozwala uzyskać dostęp do danych rejestracyjnych związanych z wybraną domeną.

Procedurę tę można zastosować, o ile leży to w prawnie uzasadnionym interesie wnioskodawcy, z wyjątkiem sytuacji, kiedy przeważają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby (podmiotu), której dane dotyczą. Wnioski niespełniające powyższego warunku lub bezpodstawne będą odrzucane. Warunkiem rozpatrzenia wniosku jest wyczerpujące przedstawienie prawnie uzasadnionych interesów, jakie zostaną zrealizowane w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku.

Prawnie uzasadniony interes, w zależności od roli i obowiązków osoby lub podmiotu składającego wniosek, może być rozumiany jako wykorzystanie danych do:

  • Rozpoznania, analizy i/lub rozwiązania problemów technicznych lub zachowań, które stanowią zagrożenie dla otwartości, interoperacyjności, odporności, bezpieczeństwa i/lub stabilności DNS i/lub Internetu;
  • Rozstrzygania sporów dotyczących rejestracji nazw domen (w przeciwieństwie do korzystania z tych domen, ale również w przypadku, gdy obowiązująca polityka uwzględnia korzystanie z nazw domen);
  • Rozpoznania, analizy i/lub reakcji na działania potencjalnie wprowadzające w błąd, nielegalne, złośliwe lub będące oszustwami;
  • Egzekwowania lub obrony praw własności intelektualnej;
  • Zrozumienia źródła i niezawodności towarów lub usług oferowanych online;
  • Innych zastosowań zgodnych z misją ICANN zatwierdzonych przez OVH.

Dane zgromadzone w ramach tej procedury są przetwarzane przez spółki Grupy OVH w celu zbadania zasadności wniosku, jego rozpatrzenia i udzielenia odpowiedzi wnioskodawcy. Przechowywane są przez cały okres obowiązywania stosownych przepisów.

Aby uruchomić procedurę, należy wysłać wniosek na następujący adres*:
domain-disputes@ovh.net.

Należy pamiętać, że potrzeba kontaktu z właścicielem domeny nie jest uznawana za prawnie uzasadniony interes upoważniający OVHcloud do ujawnienia jego tożsamości. OVHcloud udostępnia formularz umożliwiający kontakt z właścicielem domeny pod następującym adresem:
https://www.ovhcloud.com/pl/lp/request-ovhcloud-registered-domain/

* Kontaktując się z OVH, wnioskodawca gwarantuje dokładność udostępnionych danych i akceptuje poniższe warunki: informacje, które OVH przekaże w odpowiedzi na wniosek, w szczególności dane kontaktowe właścicieli nazw domen, mogą być wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu wskazanego we wniosku ("prawnie uzasadniony interes"), z wyłączeniem wszelkich innych celów. Jako przyszły administrator przetwarzania danych, wnioskodawca zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących przepisów, w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, a zwłaszcza do (i) przechowywania danych jedynie przez okres niezbędny do realizacji zamierzonych celów związanych z prawnie uzasadnionymi interesami, (ii) przekazywania danych stronom trzecim jedynie wtedy, gdy jest to wymagane do realizacji prawnie uzasadnionego interesu, (iii) wdrożenia środków technicznych i organizacyjnych w celu zapewnienia ochrony i poufności danych, jak również odpowiednich zabezpieczeń wymaganych na mocy postanowień Działu V RODO w przypadku przekazywania ich poza Unię Europejską (w tym przez strony trzecie, którym takie dane zostałyby przekazane) oraz (iv) przestrzegania praw osób, których dane dotyczą. W związku z powyższym wnioskodawca gwarantuje, że nie będzie występował przeciwko OVH z działaniami, takimi jak odwołania, roszczenia lub powództwo sądowe.